KSD 긴팔티셔츠
₩25,000원 
 
KSD 코치화
₩48,000원 
 
아디다스 멀티 백
₩100,000원 
 
커뮤니티 태권도 반팔 티셔츠
₩30,000원 
 
 
커뮤니티 태권도 반팔 티셔츠
₩30,000원 
 
커뮤니티 태권도 후드티
₩56,000원 
 
커뮤니티 태권도 후드티
₩56,000원 
 
adidas F/W동복(2(pcs)상+하의
₩70,000원 
 
 
2014 adidas F/W 동복
₩70,000원 
 
2014 PROSPECS F/W 동복
₩143,000원 
 
쌍절봉
₩5,000원 
 
스타미니허들
₩66,000원 
 
 
 
 
나이키
₩35,000원 
 
쌍절봉
₩5,000원 
 
스타미니허들
₩66,000원 
 
마우스피스
₩8,000원 
 
ADIACC104LUX-C
₩70,000원 
 
 
ADIACC081LUX-C
₩120,000원 
 
아디다스 최고급 검정띠
₩23,000원 
 
스타 금강 플러스
₩25,000원 
 
아디다스 싱글미트
₩24,000원 
 
아디다스 더블미트
₩26,000원 
 
 
아디다스 뒷차기미트(대)
₩75,000원 
 
한국스포츠 WTF, KTA 공인매트(전화문의)
₩0원 
 
아디다스 발 보호대
₩34,000원 
 
아디다스 헤드기어
₩44,000원 
 
KSD 다리 보호대PU
₩19,000원 
 
 
 
2014 adidas F/W동복 (성인)2pcs
₩80,000원 
 
adidas F/W 동복(성인)2pcs
₩80,000원 
 
2014 PROSPECS F/W 동복
₩143,000원 
 
국기원 검정벨트
₩10,000원